адреса: вул. Костьольна, 15, офіс 24, м. Київ, 01001, Україна
телефон: (+380 44) 279-11-22
(+380 44) 279-11-33
тел/факс: (+380 44) 279-11-22
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України визначені Законом України «Про інвестиційну діяльність», який спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування народного господарства України, розвиток міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.

Відповідно до вищезазначеного Закону, інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб та держави щодо реалізації інвестицій. Під інвестиціями розуміють різні види майнових та інтелектуальних цінностей , що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект.

Закон України «Про режим іноземного інвестування» визначає особливості режиму іноземних інвестицій, а також поширює свою дію виключно на іноземних інвесторів та підприємства з іноземними інвестиціями. Під іноземними інвестиціями даний Закон розуміє цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Відповідно до ч.1 ст. 391 Господарського кодексу та Закону України «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвестори можуть здійснювати інвестиції на території України у вигляді:

 • іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України;
 • валюти України – при реінвестиціях в об’єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об’єкти інвестування за умови сплати податку на прибуток;
 • будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових прав;
 • акцій, облігацій,інших цінних паперів, а також корпоративних прав, виражених у конвертованій валюті;
 • грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов’язань, що гарантовані першокласними банками та мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно із законами країни-інвестора або міжнародними торгівельними звичаями;
 • будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами країни-інвестора або міжнародними торгівельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;
 • прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, знову ж таки вартість яких підтверджена згідно з законами країни-інвестора або міжнародними торгівельними звичаями;
 • інших цінностей відповідно до законодавства України.

Іноземні інвестиції підлягають обов’язковій державній реєстрації відповідно до ст. 395 Господарського кодексу України, розділу ІІІ Закону України «Про режим іноземного інвестування» та Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій. Таку реєстрацію проводять Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації протягом трьох робочих днів після фактичного внесення інвестицій у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для цього іноземний інвестор або уповноважена ним особа в установленому порядку подає органу державної реєстрації такі документи:

 • інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку згідно з додатками № 1 і 2 до цього Положення, з відмоткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення;
 • документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (установчі документи, договори про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори);
 • документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції;
 • документи, що підтверджують внесення заявником плати за реєстрацію.

Орган реєстрації фіксує дату надходження документів у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій. Протягом трьох робочих днів починаючи з цієї дати розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземної інвестиції або про відмову в ній.

Відмова у державній реєстрації можлива лише у разі, коли здійснення цієї інвестиції суперечить законодавству України або подані документи не відповідають вимогам вищевказаного Положення. Відмова з мотивів недоцільності здійснення іноземної інвестиції не допускається. Відмова у державній реєстрації повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів і може бути оскаржена у судовому порядку.

За державну реєстрацію іноземної інвестиції справляється плата у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день здійснення реєстрації іноземної інвестиції. Кошти, одержані за реєстрацію іноземної інвестиції, перераховуються у такому порядку: 50 відсотків – відповідно до республіканського (АРК), обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів, 50 відсотків – до Державного бюджету України (на даний момент розмір неоподатковуваного мінімуму становить 17 грн.). У випадку відмови у реєстрації кошти заявникові не повертаються.

Відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвестиції можуть здійснюватися також на основі концесійних договорів, договорів про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності.

Концесійні договори

Згідно зі ст. 22 Закону України «Про режим іноземного інвестування» надання іноземним інвесторам права на проведення господарської діяльності, пов’язаної з використанням об’єктів, що перебувають у державній або комунальній власності і передаються у концесію, відбувається на підставі відповідного законодавства України шляхом укладення концесійного договору.

Договори про інвестиційну діяльність

Іноземні інвестори мають право укладати договори про спільну інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію, спільне виробництво тощо), не пов’язану із створенням юридичної особи, відповідно до законодавства України. Сторони за договорами повинні вести окремий бухгалтерський облік та складати звітність про операції, пов’язані з виконанням умов цих договорів, та відкрити окремі рахунки в установах банків України для проведення розрахунків за цими договорами.

Договори повинні бути зареєстровані у терміни та в порядку, що передбачені Положенням про порядок державної реєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 року. Відповідно до цього Положення державній реєстрації підлягають договори про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, не пов’язаної із створенням юридичної особи, що укладені суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України за участю іноземного інвестора.

Державну реєстрацію договорів здійснює Мінекономіки та уповноважені ним органи (органи державної реєстрації). Державна реєстрація є підставою для здійснення іноземної інвестиції за такими договорами відповідно до ст.ст.23, 24 Закону України «Про режим іноземного інвестування». Для державної реєстрації договору суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності – учасник договору, якому доручено ведення спільних справ учасників або уповноважена ним особа подає наступні документи:

 • лист звернення про державну реєстрацію договору (контракту);
 • інформаційну картку договору за встановленою формою;
 • договір (оригінал і копію), засвідчений в установленому порядку;
 • засвідчені копії установчих документів суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України та свідоцтва про його державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;
 • документи, що свідчать про реєстрацію іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження (витяг із нотаріального, банківського або судового реєстру). Ці документи посвідчуються відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладається українською мовою та легалізуються у консульській установі України, якщо в міжнародних договорах, в яких бере участь Україна не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути також засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;
 • ліцензію, якщо це вимагається відповідно до Закону України «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності»;
 • документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору.

Оригінали договору повертаються після розгляду матеріалів суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист-звернення про державну реєстрацію. Органи реєстрації можуть також вимагати подання і інших документів для державної реєстрації договору, якщо вони стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати договір тощо. Орган державної реєстрації розглядає подані документи протягом 20-ти календарних днів починаючи з дати фіксації у журналі обліку державної реєстрації договорів.

У здійсненні державної реєстрації може бути відмовлено, якщо:

 • умови договору не відповідають законодавству України;
 • до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист-звернення про реєстрацію договору, застосовано санкції згідно зі ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
 • існує заборона на передбачений вид діяльності згідно із законодавством України.

За державну реєстрацію договору про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації. Кошти, одержавні від реєстрації перераховуються до Державного бюджету України.

Необхідно акцентувати також увагу га тому факті, що майно, яке ввозиться в Україну іноземними інвесторами на строк не менше трьох років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів звільняється від обкладання митом в порядку, передбаченому законодавством. Проте у випадку відчуження такого майна раніше трьох років з часу зарахування його на баланс, мито сплачується у встановленому порядку. Також прибуток, котрий одержаний від спільної інвестиційної діяльності за договорами (контрактами) оподатковується відповідно до законодавства України.

Автор Богуш Марина
Правовий тиждень, 2008 рік, № 41 (114)

http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=652